Studio Boiler

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

 1. Studio Boiler BV (hierna Studio Boiler) met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Dijkstraat 18 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0655.927.262, telefoonnummer: +32 485 30 94 58, e-mail: hi@studioboiler.be, website: www.studioboiler.be.
 2. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Studio Boiler en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.
 3. Behoudens schriftelijk akkoord van Studio Boiler zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2. Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Studio Boiler. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Studio Boiler zijn bevestigd.
 2. Elke annulering van de overeenkomst door de klant of door Studio Boiler moet schriftelijk gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door de andere partij. Ingeval van aanvaarding van de annulering moet de klant én de reeds geleverde prestaties vergoeden én een forfaitaire schadevergoeding betalen van 30% van de bestelling of de aanneming, tenzij de schade in hoofde van Studio Boiler hoger ligt. Alle materialen die eventueel door Studio Boiler reeds werden besteld, moeten sowieso worden betaald. Studio Boiler moet indien zij de overeenkomst annuleert, de effectieve schade vergoeden die in hoofde van de klant is ontstaan.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. Studio Boiler zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren, dit in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken in de sector, aan de hand van recente inzichten en technologieën. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend voor Studio Boiler, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Vertraging in de uitvoering en/of levering kan, tenzij anders overeengekomen, geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn medewerking te geven. Hij bezorgt Studio Boiler in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig worden bezorgd, heeft Studio Boiler het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die uit de vertraging voortvloeien door te rekenen aan de klant. Indien de klant nog wijzigingen (mbt afmeting, materiaal, oplage) doorvoert aan een bestelling, dit nadat de bestelling al is geplaatst, wordt een meerprijs aangerekend voor de meerwerken die deze wijziging met zich meebrengen.
 3. Indien de klant materiaal aanreikt aan Studio Boiler voor zijn website zoals fotomateriaal en/of tekstmateriaal, is de klant hiervoor verantwoordelijk en ziet hij er op toe dat hij over voldoende rechten beschikt om dit materiaal op zijn website te gebruiken. Studio Boiler kan hier nooit verantwoordelijk voor worden gesteld.
  3.4. Indien de klant gebruik maakt van de dienstverlening van Studio Boiler op lange termijn zoals support of hosting, dan moet de klant zich onthouden van overmatig of onrechtmatig gebruik van data. Overmatig gebruik is elk gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde afnemer van de dienstverlening. Studio Boiler zal de klant hierover informeren en maatregelen bespreken die dit overmatig gebruik kunnen beperken. Indien de klant weigert in te gaan op de vraag van Studio Boiler, heeft Studio Boiler het recht de overeenkomst tussen partijen onmiddellijk te beëindigen waarbij de klant Studio Boiler moet vergoeden voor de geleverde prestaties en/of diensten. Studio Boiler heeft ook steeds het recht de website offline te halen bij misbruik van data en/of overmatig gebruik van data.

4. Diensten inzake hosting en domeinnamen

 1. Onder hostingdiensten wordt de opslag van verschillende soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op een virtuele ruimte begrepen. Studio Boiler biedt verschillende paketten aan inzake hosting dit in functie van de noodzaak van de klant en van de grootte van de website/webshop. Indien dergelijke opdracht aan Studio Boiler wordt gegeven, krijgt Studio Boiler een uitdrukkelijke toestemming om de inhoud van deze virtuele opslagruimte te reproduceren, mee te delen aan het publiek of verder te verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de opdracht. Hostingdiensten impliceren tevens het onderhoud van de website door Studio Boiler. De kostprijs voor het onderhoud van de website zal doorgerekend worden aan de klant.
 2. Hostingdiensten worden per kalenderjaar verstrekt voor de duur van 1 jaar op voorwaarde van betaling van de daarvoor voorziene factuur. De actuele kost voor de dienstverlening zal in offerte worden voorzien. Wanneer de klant een einde wil maken aan de dienstverlening dient hij dit te doen per aangetekend schrijven gericht aan Studio Boiler, en dit uiterlijk 1 maand voor het einde van de overeenkomst. Als de opzeg te laat gebeurt, zullen de kosten voor het volgende jaar aangerekend worden, tenzij partijen iets anders overeenkomen daaromtrent.
 3. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures. Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de klant en de bevoegde instantie waarin Studio Boiler en haar daartoe aangestelde partners slechts een verbindende rol vervullen. De registratie van de domeinnaam gebeurt door de klant zelf.

5. Duurtijd en einde van de overeenkomst

 1. Indien tussen partijen een overeenkomst wordt afgesloten voor een duur, kan dit van bepaalde of onbepaalde duur zijn. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze elke keer stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur van die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor de verjaardag van deze overeenkomst.
 2. Bij een overeenkomst van onbepaalde duur kunnen beide partijen de overeenkomst altijd opzeggen op eenzijdige wijze per aangetekend schrijven. Hierbij moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van drie (3) maanden die zal aanvangen op de eerste dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.
 3. Elke partij kan de overeenkomst ook beëindigen indien de andere Partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij door de Partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.
 4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

6. Prijs

 1. De overeenkomst is gesloten aan de tussen partijen afgesproken prijzen. De prijs is verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de datum van de levering van diensten, materialen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

7. Betaling

 1. De facturen van Studio Boiler zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Studio Boiler kan voorschotfacturen sturen aan de klant. Studio Boiler kan de uitvoering van de overeenkomst schorsen, dit tot op het ogenblik waarop de voorschotfactuur is betaald. Indien betaling uitblijft kan Studio Boiler de overeenkomst ontbinden in het nadeel van de klant, waarbij de klant gehouden is een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 30% van de aanneming.
 3. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Studio Boiler het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.
 4. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro als schadebeding, dit bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.
 5. De klant moet de facturen van Studio Boiler in geval van betwisting protesteren door middel van een aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan en dit op straffe van verval.

8. Overmacht

 1. Indien Studio Boiler zijn diensten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, een pandemie, heeft Studio Boiler het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant.

9. Aansprakelijkheid

 1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 36 uren na de levering van de producten en/ of diensten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.
 2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Studio Boiler de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
 3. De schadevergoeding waartoe Studio Boiler op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
 4. Studio Boiler zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiksen winstderving.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens Studio Boiler heeft voldaan. Studio Boiler behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke Studio Boiler niet zou hebben gecontracteerd. Studio Boiler behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan Studio Boiler tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van deze derde. Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz. Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Studio Boiler. Voor zover een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Studio Boiler daarvoor bevoegd.
 2. Tenzij anders overeengekomen is Studio Boiler niet verplicht enig onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten te doen. Studio Boiler is ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het uitgevoerde ontwerp te vermelden of verwijderen. Het is de klant niet toegestaan om zonder toestemming het ontwerp zonder vermelding van de naam van Studio Boiler openbaar te maken en te verveelvoudigen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, blijven het Ontwerp, maar ook de door Studio Boiler tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, voorontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Studio Boiler, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
 4. De Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (dit is de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Studio Boiler. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Studio Boiler en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, nietoverdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel op de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
 5. Na het voltooien van de Opdracht heeft Studio Boiler geen bewaarplicht met betrekking betrekking tot de gebruikte materialen, voorbereidende ontwerpen en gegevens.

12. Gebruik en licentie

 1. Zodra de klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Boiler, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het Ontwerp en meer bepaald en beperkt tot het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Opdracht overeengekomen bestemming. Voorbereidende ontwerpen, tekeningen etc. vallen uitdrukkelijk buiten deze licentie.
 2. De klant is zonder de schriftelijke toestemming van Studio Boiler niet gerechtigd het Ontwerp op enige andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen gebruik wijziging, verminking of aantasting van het Ontwerp, heeft Studio Boiler het recht onmiddellijk staking van het niet gehonoreerde gebruik te eisen. Daarenboven heeft Studio Boiler recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten, forfaitair bepaald op drie maal het overeengekomen honorarium van de Opdracht, onverminderd het recht van Studio Boiler een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 3. De in art. 10.1 bedoelde licentie komt onmiddellijk en van rechtswege te vervallen: a. vanaf het moment dat de klant enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt; b. indien de Opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
 4. De klant heeft het recht om het Ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotiedoeleinden.

13. Garanties en vrijwaringen

 1. Studio Boiler garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. De klant vrijwaart Studio Boiler voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het Ontwerp.
 3. De klant vrijwaart Studio Boiler voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

14. Privacy

 1. Studio Boiler en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Studio Boiler is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Studio Boiler, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving te zullen naleven.

15. Geschillenregeling

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Studio Boiler van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
 2. De ongeldigheid van of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
 3. In de relatie tussen Studio Boiler en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Studio Boiler worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Studio Boiler.

Studio Boiler

Algemene voorwaarden
webshop

1. Algemene bepalingen

Deze e-commerce webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4. Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen. De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

8. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

9. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

10. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

11. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

12. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Size Guide Hoodie
S
M
L
XL
2XL
A. Halve borst
52
55,5
59
62,5
66
B. Lichaamslengte
70
72
72
76
78