Studio Boiler

Privacybeleid

Algemeen

De website https://studioboiler.be/ (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Astrid Vanderborght BVBA (hierna “Studio Boiler”, “Wij” en “Ons”)
Burchtstraat 25
9150 Kruibeke
België
BTW BE 0655.927.262

E-mail: hi@studioboiler.be

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1. Waarom dit privacybeleid?

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als de “Betrokkene”.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in dit Privacybeleid naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via dit Privacybeleid wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Studio Boiler kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Studio Boiler behoudt het recht om dit Privacybeleid te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
  Studio Boiler bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is Studio Boiler een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.Studio Boiler heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. Studio Boiler maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Studio Boiler zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.
 2. Verwerker(s)
  Studio Boiler doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

  Studio Boiler doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:
  • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
  • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
  • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
  • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden.

  Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft Studio Boiler de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als Studio Boiler.

  Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover Studio Boiler de nodige contractuele afspraken heeft gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

3. Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van de Betrokkene;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers en Klanten;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar onze Klanten;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar Bezoekers.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Studio Boiler verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Hoeveel en welke persoonsgegevens Studio Boiler over jou verzamelt, is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en/of onze dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Website en onze (online) dienstverlening. Over het algemeen zullen Klanten meer persoonsgegevens vrijgeven dan Bezoekers.

Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Klanten:
  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
  • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
  • Overige gegevens (onderneming, BTW nummer, ondernemingsadres,…);
  • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres).

  Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Klant een bestelling plaatst via onze Website. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales.

 • Bezoekers:
  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
  • Contactgegevens (e-mailadres);
  • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres).

  Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze Website bezoekt en in het bijzonder wanneer je ons contactformulier invult en verstuurt.

5. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en voor de daarmee verbonden dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze Website en onze (online) dienstverlening.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klanten:
  • Klantbeheer: klantenadministratie, facturatie, ondersteuning en klachtenbewaking.
  • Gepersonaliseerde marketing en reclame. In dat geval heeft de Klant steeds het recht zich hiervan uit te schrijven.
  • Versturen van de nieuwsbrief indien de Klant zich hierop abonneert.
 • Bezoekers:
  • Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de Website;
  • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Bezoeker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dat geval staat het de Bezoeker te allen tijde vrij zijn toestemming in
   te trekken.
  • Versturen van de nieuwsbrief indien de Bezoeker zich hierop abonneert.

  Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

  • Beheer van geschillen.
  • Bescherming tegen fraude en overtredingen.


Daarnaast gebruiken wij cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde jouw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Studio Boiler en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Studio Boiler behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Studio Boiler. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn jouw rechten?

 1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
  Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.
 2. Recht op inzage
  Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
 3. Recht op rectificatie van persoonsgegevens
  Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Klant om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn profiel. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
 4. Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
  Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

   

  • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
  • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
  • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
  • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.


  Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 5. Recht op beperking van de verwerking
  In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Studio Boiler om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.
 6. Recht om bezwaar te maken
  Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Studio Boiler zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Studio Boiler kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.
 7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht om de aan Studio Boiler verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.
 8. Recht op het intrekken van jouw toestemming
  Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Studio Boiler, Burchtstraat 25, 9150 Kruibeke of via e-mail aan hi@studioboiler.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien je, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Boiler, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

11. Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf (“first party cookies”) of door partners van de website (“third party cookies”). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. Studio Boiler volgt de Belgisch-Europese wetgeving.

Studio Boiler maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.
 • Niet-essentiële cookies:
  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
 • Functionele cookies:
  Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.
 • Analytische cookies:
  Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.


Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad “Voorkeuren” of “Opties”). De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren. Je kunt ook het tabblad “Help” van jouw browser raadplegen.

Size Guide Hoodie
S
M
L
XL
2XL
A. Halve borst
52
55,5
59
62,5
66
B. Lichaamslengte
70
72
72
76
78

We serve cookies

Please, accept these treats to continue enjoying our site.